[wpml_language_selector_widget]

Јавна набавка, Предмет: Резервни делови за возила и радне машине

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

На основу члана 61.Закона о јавним набавкама,(Сл. гласник РС бр.124/12,14/15 и 68/15) члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 1.1.8–ЈНМВ-06-6/2016 од 08. 04. 2016. године Наручилац –ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“, Иђошки пут 4, покреће поступак јавне набавке мале вредности (добра) –Резервни делови за возила и радне машине

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору I

Обавештење о закљученом говору II

Обавештење о закљученом уговору III