[wpml_language_selector_widget]

Јавна набавка – Предмет: Сервисирање и ремонт пумпи и мотор-редуктора у постројењу за канализацију и фекалним црпним станицама

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. JНМВ-05-2/2016 III од 27. 12. 2016. године, Наручилац –ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, Иђошки пут 4, покреће поступак јавне набавке мале вредности (услуге)

Предмет јавне набавке су добра: Сервисирање и ремонт пумпи и мотор-редуктора у постројењу за канализацију и фекалним црпним станицама

 

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору