[wpml_language_selector_widget]

Јавна набавка: Предмет – Штампање и ковертирање рачуна

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. ЈНМВ 5-29/2020 од 13.04.2020. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, Иђошки пут 4, покреће поступак јавне набавке мале вредности (услуге)
Предмет јавне набавке су услуге : Штампање и ковертирање рачуна

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Појашњење и измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуде

Одлука о додели уговора