[wpml_language_selector_widget]

Јавна набавка, Предмет: Штампање и ковертирање рачуна за потребе Наручиоца

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. JНМВ-229-09/2015 од 29. 06. 2015. године, Наручилац –ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда саставља следећу

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, Трг српских добровољаца 11, покреће поступак јавне набавке мале вредности (услуге) –Штампање и ковертирање рачуна за потребе Наручиоца

Јавни позив

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Обавештење о закљученом уговору