[wpml_language_selector_widget]

Јавна набавка – Предмет: Тонери и канцеларијски материјал

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. ЈНМВ 06-23/2018 од 22.03. 2018. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, Иђошки пут 4, покреће  поступак јавне набавке  мале вредности (добра)
Предмет јавне набавке су добра: Тонери и канцеларијски материјал

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Нови позив за подношење понуда

Нова конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка за Партију II

Обавештење о обустави поступка јавне набавке  Партије II

Обавештење о закљученом уговору – партија I