[wpml_language_selector_widget]

Јавна набавка: Предмет – Управљање јавним паркиралиштима

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. ЈНВВ-1-04/2020 од 10.03.2020. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, Иђошки пут 4, покреће  отворени поступак јавне набавке  (услуге)
Предмет јавне набавке су услуге: Управљање јавним паркиралиштима

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда – Пријава 2

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка