[wpml_language_selector_widget]

Јавна набавка – Предмет: Усклађивање постојеће техничке документације

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

На основу чл. 36. ст. 1. тач. …) и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,14/15 и 68/15,у даљем тексту: ЗЈН), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15),Мишљења Управе за јавне набавке број404-02-4056/2017од23. 11. 2017.Одлуке о покретању поступка јавне набавке бројЈНМВ-05-21/2107 и Решења о образовању комисије за јавну набавку ЈНМВ-05-21/2107 припремљена је:

                                                                                                   

                                                                                                                 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку УСКЛАЂИВАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈНМВ бр. 05-21/2017

ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, Кикинда, Иђошки пут 4, покреће преговарчки поступак без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о покретању поступка

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору