[wpml_language_selector_widget]

Јавна набавака – Предмет: Услуге чишћења пословних просторија

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. ЈНМВ-.05-20/2017.од 21. 03. 2017. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Предмет ЈНМВ 05-20/2017 је: Услуге чишћења пословних просторија

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Конкурсна документација_пречишћен текст

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда_Пријава

Измена и појашњење конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору