[wpml_language_selector_widget]

Јавна набавка – Предмет: Услуге осигурања-2016

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

На основу члана 61.Закона о јавним набавкама,(Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). ичлана 6.Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених условаи Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.JНВВ-2-1/2016 од05. 12. 2016. године,Наручилац –ЈПза комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
за отворени поступак –Услуге осигурања

ЈПза комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда Иђошки пут 4, покреће поступак јавне набавке (услуге): Услуге осигурањаимовине, моторних возила (каско и аутоодговорност), колективно осигурање запослениход последица несрећног случаја, колективно додатно здравствено осигурање за случај тежих болести и хируршких интервенција и осигурање од одговорности из делатности

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору