[wpml_language_selector_widget]

Јавна набавка, Предмет: Услуге физичке и техничке заштите објеката

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. JНМВ-05-14/2016 II од 22. 09. 2016. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, Иђошки пут 4, покреће поступак јавне набавке мале вредности (услуга)
Предмет јавне набавке су услуга: Услуге физичке и техничке заштите објеката

Позив за подношење понуде II

Конкурсна документација II

Обавештење о закљученом уговору