Јавна набавка, Предмет: Услуге физичке заштите објеката

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама, (у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1.2.8. од 10.09.2015. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 1.2.8. од 11.09.2015.године, припремљена је:

 

                                               КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН бр: 229-7/2015
за јавну набавку мале вредности: Услуге физичке заштите објеката

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Контакт позивног центра

Адреса: Иђошки пут 4, Кикинда

Телефон: 0230/422-760

Електронска пошта: call.centar@jpkikinda.rs

Пријавите се на маилинг листу

Не пропустите ни једну нову вест са нашег сајта