[wpml_language_selector_widget]

Јавна набавка, Предмет: Услуге осигурања имовине, моторних возила (каско и аутоодговорност), колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја , колективно додатно здравствено осигурање заслучај тежих болести и хируршких интервенција и осигурање од одговорности из делатности за период од годину дана-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК.

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

На основу члана 61.Закона о јавним набавкама и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. ЈНВВ-233-1/2015, Наручилац –ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге “Кикинда,, саставља следећу

 

                                                           КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда Трг српских добровољаца 11, покреће поступак јавне набавке (услуге): Услуге осигурања имовине, моторних возила (каско и аутоодговорност), колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја , колективно додатно здравствено осигурање заслучај тежих болести и хируршких интервенција и осигурање од одговорности из делатности за период од годину дана-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК.

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору