[wpml_language_selector_widget]

Јавна набавка, Предмет: Услуге ревизије годишњих рачуна

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 1.2.2, ЈНМВ 229-2/2015, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“, саставља следећу

                                                      КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ Кикинда, Трг српских добровољаца 11, интернет страница www.jpkikinda.rs, покреће поступак јавне набавке мале вредности (услуге) Услуге ревизије годишњих рачуна

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора