[wpml_language_selector_widget]

Јавна набавка – Предмет: Ветеринарске услуге

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. JНМВ-05-9/2018 од 22. 02. 2018. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу

 КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, Иђошки пут 4, покреће поступак јавне набавке мале вредности (услуе)
Предмет јавне набавке су добра: Ветеринарске услуге

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору