Јавна набавка, Предмет: Ветеринарске услуге

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама, (у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1.2.14. од 02.11.2015. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 1.2.14. од 02.11.2015.године, припремљена је:

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН бр: 05-5/2016
за јавну набавку мале вредности: Ветеринарске услуге

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 

Контакт позивног центра

Адреса: Иђошки пут 4, Кикинда

Телефон: 0230/422-760

Електронска пошта: call.centar@jpkikinda.rs

Пријавите се на маилинг листу

Не пропустите ни једну нову вест са нашег сајта