[wpml_language_selector_widget]

Јавна набавка, Предмет: Водомери

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015,68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1.1.15. од 01.12.2015. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 1.1.15. од 01.12.2015.године, припремљена је:

 

       КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН бр: 230-15/2015
за јавну набавку мале вредности: Водомери

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора