[wpml_language_selector_widget]

Јавна набавка, Предмет: Водомери

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

На основу чл. 32. и61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015,68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова Сл. гласник РС” бр. 29/2013),Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ЈНМВ-06-11/2016.IIод 12.09.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. ЈНМВ-06-11/2016.од 12.09.2016.године, припремљена је:

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН бр: 06-11/2016 II

за јавну набавку мале вредности: Водомери

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору