[wpml_language_selector_widget]

Јавна набавка, Предмет: Водоводни материјал ЈНМВ 230-1/2

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 и 14/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 1.1.1. од 13.08.2015. године и Решења о образовању комисије број: 1.1.1.од 13.08.2015. године припремљена је:

                                                      КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности – добра: Водоводни материјал ЈНМВ 230-1/2015

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору