[wpml_language_selector_widget]

Јавна набавка : Предмет – Пројектно-техничка документација за инвестиције у високоградњи за потребе ЈП

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. ЈНМВ 05-26/2019 од 21.06.2019. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда,Иђошки пут 4,покреће  поступак јавне набавке  мале вредности (услуге)
Предмет јавне набавке су услуге: Пројектно – техничка документација за инвестиције у високоградњи за потребе ЈП 

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору