[wpml_language_selector_widget]

Јавна набавка: Предмет – Радови на инфраструктурним објектима – Ремонт расхладних витрина у зоохигијени

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. ЈНМВ 04-3/2019. II од 01.02. 2019. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, Иђошки пут 4, покреће  поступак јавне набавке  мале вредности (добра)
Предмет јавне набавке су добра: Радови на инфраструктурним објектима – Ремонт расхладних витрина у зоохигијени

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора