[wpml_language_selector_widget]

Јавна набавка: Предмет – Чишћење пословних просторија

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. ЈНМВ 5-17/2019 од 25.04.2019. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда,Иђошки пут 4,покреће  поступак јавне набавке  мале вредности (услуге)
Предмет јавне набавке су услуге: Чишћење пословних просторија

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Измена конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору