[wpml_language_selector_widget]

Још једна потврда доброг пословања

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ својом пословном политиком успешно обезбеђује:

 • производњу и дистрибуцију потребних количина воде за пиће
 • прикупљање и одвођење атмосферских и отпадних вода и пречишћавање отпадних вода
 • одржавање водоводне и канализационе мреже
 • одржавање чистоће на површинама јавне намене
 • одржавање зелених површина
 • управљање пијацама
 • управљање јавним паркиралиштима
 • управљање и одржавање гробља
 • управљање зоохигијеном
 • заштиту животне средине (смањење негативних утицаја на животну средину, смањење ризика од еколошких инцидената, побољшање комуникације са заинтересованим странама, правна сигурност)
 • заштиту здравља запослеих и безбедност на раду

Један од циљева ЈП „Кикинда“ је да сви организациони делови предузећа буду сертификовани у складу са међународно признатим стандардима управљања који се односе на квалитет, заштиту животне средине и безбедност и здравље на раду.

Сертификациона провера од 30.01.2019.године је успешно завршена и ЈП „Кикинда“ је добило још један сертификат за усаглашеност интегрисаног менаџмент система (IMS) са захтевима стандарда ISO 45001:2018 за безбедност и здравље на раду.

До сада додељеним сертификатима се потврђује да је менаџмент систем организације усаглашен са захтевима стандарда ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.