[wpml_language_selector_widget]

. Усвојена измена и допуна Програма пословања ЈП „Кикинда“ за 2016. годину

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

Првом изменом и допуном планирају се промене првобитно предвиђеног физичког обима активности у делу услуга које пружа Одељење Зоохигијене. Имајући у виду остварени физички обим активности током првих пет месеци 2016. године, као и уговоре које је предузеће склопило са околним општинама за пружање услуга, долази до повећања планираног физичког обима активности код услуга одношења анималног отпада са јавних површина, односно услуга одношења анималног отпада од физичких и правних лица.

Програмом пословања за 2016. годину, Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ предвидело је 162 радника. Због планираног проширења обима делатности и управљања паркингом у Кикинди, планира се повећање са 162 на 178 запослених.

Првим изменама и допунама програма пословања за 2016.годину долази до повећања планираних прихода у односу на претходно усвојени план за 12% тако да укупни приходи сада износе 402.502.000 динара. Повећање планираних прихода уследило је због предвиђеног проширења обима делатности, а и сагледавањa пословних околности током првих пет месеци рада.

Повећавају се Приходи од делатности водоснабдевања и употребљених вода-услуге на терену (коначан рачун за послове око израде прикључка на водоводну мрежу и мрежу фекалне и атмосферске канализације за пословно стамбени објекат Ц2 је испостављен почетком 2016.године, а не крајем 2015.године како је првобитно планирано), Приходи од техничко-инжењерских услуга (услед одлуке Скупштине града Кикинде којом се предузећу додељује искључиво право за обављање наведених услуга, а истовремено су планирани и приходи који се могу остварити пружањем поменутих услуга другим правним и физичким лицима), Приходи од активирања учинака (у наредном периоду се очекују улагање у реконструкцију градске пијаце и градског гробља као интерна реализација), Приходи од премија,субвенција и дотација (планирана улагања и набавке неопходне за несметано функционисање предузећа које се евидентирају на трошковима предузећа), Други пословни приходи (обухватају приходе од издавања рекламних паноа, приходе од услуга управљања пословним и стамбеним фондом града као и све остале приходе који се могу остварити у оквиру редовног пословања пружањем услуга правним и физичким лицима), Финансијски приходи (односе се на камате које ће бити остварене орочавањем средстава и по основу потраживања која неће бити наплаћена у року) и Остали приходи (повећање је условљено већом реализацијом наплате штете од осигуравајућег друштва у првих пет месеци ове године).

Приходи од комуналне делатности управљања јавним и осталим површинама и Приходи од делатности одржавања јавних површина су смањени у односу на првобитно планиране услед ниже реализације у првих пет месеци ове године, док су Приходи од основне комуналне делатности водоснабдевања и употрбљених вода остали на остом нивоу.

Планирани расходи се повећавају за 12% у односу на првобитно планиране расходе и сада износе 402.259.800 динара. На већини позиција долази до повећања планираних расхода, док до смањења долази у оквиру Трошкова амортизације и резервисања услед чињенице да ликвидација реструктуираних предузећа и даље траје и да ЈП „Кикинда“ нису пренета основна средства у целости.

Поређењем укупно планираних прихода и расхода, ЈП „Кикинда“ ће у 2016. години остварити позитиван резултат пословања у износу од 242.200 динара.

Првим изменама и допунама програма пословања за 2016.годину планирана средства субвенција из буџета града Кикинде износе 49.800.000 динара и увећана су у односу на првобитно планирана за 6.050.000 динара. Односе се на субвенционисање потрошње воде и канализације социјално угрожених категорија становништва у износу од 800.000 динара, социјалне сахране у износу од 450.000 динара, накнаде за пружене зоохигијенске услуге до расписивања тендера у износу од 1.550.000 динара, улагања у основну комуналну делатност- област водоснабдевања и област употребљених вода у износу од 37.000.000 динара и улагање у одржавање путних прелаза на локалним и некатегорисаним путевима у износу од 10.000.000 динара.

Након што су подржали завршни рачун прошлогодишњег буџета, одборници локалног парламента усвојили су и ребаланс градског буџета, којим су приходи увећани за 50 милиона динара. Прошлогодишњи буџет износио је две милијарде и 139 милиона динара.