[wpml_language_selector_widget]

Јавна набавка: Предмет – Лична заштитна средствa и опрема по партијама

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. ЈНМВ 06-5/2019 од 21.10.2019. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, Иђошки пут 4, покреће поступак јавне набавке мале вредности (добра)
Предмет јавне набавке су добра: Лична заштитна средства и опрема по партијама

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуде-Пријава

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

Обавешрење о закљученом уговору Партија 2