[wpml_language_selector_widget]

Јавне Набавке – Предмет: Одржавање чистоће површина јавне намене и одржавање јавних зелених површина у Кикинди

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. ЈНВВ-02-1/2018 од 9.03. 2018. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, Иђошки пут 4, покреће  отворени поступак јавне набавке  (услуге)
Предмет јавне набавке су услуге : Одржавање чистоће површина јавне намене и одржавање  јавних зелених површина у Кикинди

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору