[wpml_language_selector_widget]

Јавна набавка: Предмет – Покретна дизалица за зоохигијену и конзолна дизалица за ППОВ

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012,
14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације
у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању
поступка јавне набавке бр. ЈНМВ 4-12/2020 од 07.07.2020. године,
Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, Иђошки пут 4, покреће поступак
јавне набавке мале вредности (добра)
Предмет јавне набавке су добра : Покретна дизалица за зоохигијену и конзолна дизалица за ППОВ

Kонкурсна документација

Пoзив за подношење понуде

Измeна конкурсне документације

Oбавештење о продужењу рока за подношење понудa

Одлука о додели уговора