[wpml_language_selector_widget]

Јавна набавка – Предмет: Сервисирање и поправка путничких и теретних возила и радних машина

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и  Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. JНВВ-02-6/2017 II од 05. 09. 2017. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу

                                                                                          КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ  

ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, Иђошки пут 4, покреће oтворени поступак јавне набавке (услуге)

Предмет јавне набавке су добра: Сервисирање и поправка путничких и теретних возила и радних машина

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору