[wpml_language_selector_widget]

Јавна набавка – Предмет: Водоводни материјал

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

На основу члана 61.Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 6.Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених условаи Одлуке о покретању поступка јавненабавке од 28. 03. 2017. године, Наручилац –ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу

 

                                                                                                                             КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

                                                                                                      за отворени поступак –Набавка водоводног материјала

ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“, Иђошки пут 4, покреће отворени поступак јавне набавке (добра) –Набавка водоводног материјала

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору