[wpml_language_selector_widget]

Javna nabavka: Predmet – Upravljanje javnim parkiralištima II

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

Na osnovu člana 61. Zakona o javnim nabavkama, (Sl. glasnik RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/15). i člana 6. Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i način dokazivanja ispunjenih uslova i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. JNVV-2-4/2020 od 15.07.2020. godine, Naručilac – JP za komunalnu infrastrukturu i usluge Kikinda, sastavlja sledeću

KONKURSNU DOKUMENTACIJU

JP za komunalnu infrastrukturu i usluge Kikinda, Iđoški put 4, pokreće  otvoreni postupak javne nabavke  (usluge)
Predmet javne nabavke su usluge: Upravljanje javnim parkiralištima II

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odgovor na postavljana pitanja

Odluka o obustavi postupka