[wpml_language_selector_widget]

Previous
Next

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јавна набавка, Предмет: Услуге физичке заштите објеката

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама, (у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености

Прочитај више »

Јавна набавка, Предмет: Услуге ревизије годишњих рачуна

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова Одлуке о покретању поступка јавне набавке

Прочитај више »

Јавна набавка, Предмет: Резервни делови за возила и радне машине

На основу члана 61.Закона о јавним набавкама,члана 6.Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених условаиОдлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 1.1.4 –230-4/2015, Наручилац

Прочитај више »

Јавна набавка, Предмет: Резервни делови за возила и радне машине

На основу члана 61.Закона о јавним набавкама,члана 6.Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених условаиОдлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 1.1.4 –230-4/2015, Наручилац

Прочитај више »

Јавна набавка, Предмет: Штампање и ковертирање рачуна за потребе Наручиоца

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка

Прочитај више »

Јавна набавка, Предмет: Конкурсна документација набавка добара горива за возила (бензин, дизел) – ЈН бр. 231-1/2015

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 и 14/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у

Прочитај више »

Јавна набавка, Предмет: Набавка и испорука електричне енергије ЈНВВ бр. 231-2/2015

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, члана 2. Правилникa о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и Одлуке о покретању поступка

Прочитај више »